ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Голям извор

Административен регистър на услугите

Прикачени документи

2. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища..docx
1.Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
Инфо 143 - валидиране.docx
3.Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
прием в първи клас.docx
4.Приемане на ученици в V клас в неспециализирани училища
прием в пети клас (2).docx
5.Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Инфо 153 - дубликати.docx
6.Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
7.Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите